Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате уеб сайта WEBSIKA.COM. WEBSIKA.COM e уеб сайт, който се управлява от администратор и се използва от Ползвателите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уеб сайта WEBSIKA.COM. Достъпът, разглеждането или използването на уеб сайта означава приемане и съгласие на ползвателите с Общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.
СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Дефиниции
II. Приемане, съгласие и действие на ОУ
III. Прaвила за използване на уеб сайта
IV. Авторски права – ограничения и отговорности свързани с тях
V. Ограничение на отговорността
VI. Поверителност
VII. Жалби, спорове и приложимо право
VIII. Промени в ОУ
IX. Данни за Администратора
I. Дефиниции:
„ОУ“ – Общи условия за използване на уеб сайта WEBSIKA.COM.
„Уеб сайт“ , „Сайт“ – уеб сайт с адрес (URL) https://websika.com/.
„Ние“, „Дружество“, „WEBSIKA.COM“ – означава WEBSIKA.COM, собственик на уеб сайта https://websika.com/.
„Администратор“ – WEBSIKA.COM, което управлява и поддържа сайта и платформата.
„Ползвател“ – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.
„Услуги“ – всички услуги на Администратора или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за Ползвателите на уеб сайта WEBSIKA.COM.
„Лични данни“ – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху, който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта.
II. Приемане, съгласие и действие на ОУ
1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Ползвателя, което съдържа условията за използването на уеб сайта. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта.
2. ОУ влизат в сила от момента, в който ползвателите използват за пръв път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта.
3. Взаимоотношенията между Ползвателите и Администратора във връзка с използването на уеб сайта WEBSIKA.COM се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.
III. Прaвила за използване на уеб сайта
WEBSIKA.COM, като създател и собственик на уеб сайта WEBSIKA.COM, Ви дава право да зареждате и разглеждате цялата налична информация и всички материали, които са публикувани в сайтa само за лична употреба, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава информацията и материалите на този сайт да се копират или публично да се разпространяват. Употребата на публикуваните в този уеб сайт материали в други сайтове е забранена.
IV. Авторски права – ограничения и отговорности свързани с тях
Ползвателите могат да използват всички услуги, предлагани на сайта за лични нужди и при условие, че не се нарушават авторските права на WEBSIKA.COM или на трети лица, свързани пряко или косвено с информацията и материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Ползвателите.
WEBSIKA.COM си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между WEBSIKA.COM и лицето публикуващо информацията.
Линковете на сайта към други сайтове, собственост на трети лица са публикувани за удобство на Ползвателите. При употреба на такава препратка Ползвателите не използват услуга, предоставена от WEBSIKA.COM и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите ОУ не се прилагат.
WEBSIKA.COM не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове свързани с използването на такива сайтове се носят от Ползвателите.
WEBSIKA.COM не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали на този сайт. Възможни са печатни грешки и неточности в представената информация. WEBSIKA.COM има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваната информация, както и материали, услуги и цени. Възможно е на уеб сайта да присъства информация за услуга или друга информация, която не се предлага и не е достъпна в момента. За повече информация за наличните услуги и друга информация се свържете с нас на посочените координати за контакти.
V. Ограничение на отговорността
WEBSIKA.COM полага всички необходими усилия уеб сайтът да работи правилно и информацията в него да е коректна, както и да избягва каквито и да е сривове, прекъсвания, прекратяване или други събития, които могат да Ви причинят вреди, както пряко (например повреда на компютър), така и непряко (например пропуснати ползи).
Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се разчитат на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се обмислят първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.
Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.
VI. Поверителност
1. С достъпа до уеб сайта и използването му Ползвателят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на уеб сайта, съгласно ОУ и публикуваната в уеб сайта Политика за защита на личните данни, която е достъпна на тази страница.
2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на посетителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.
VII. Жалби, спорове и приложимо право
В случаите, когато услуги в уеб сайта не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Посетителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Посетителя и електронния адрес.
Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Посетителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.
Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса, от които Посетителят е изпратил жалбата.
Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с уеб сайта. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Посетителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.
За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.
VIII. Промени в ОУ
Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уеб сайта.
Посетителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на уеб сайта. Всяко използване на уеб сайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.
При отказ на Посетителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва уеб сайта по какъвто и да е начин.
IX. Данни за Администратора
Администраторът, осигуряващ функционирането на уеб сайта https://websika.com/ е WEBSIKA.COM.
Настоящите Общи условия са приети от Администратора на 20.05.2022г.

Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Обща информация
От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни WEBSIKA.COM отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.
СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Политика за поверителност.
1. Кои сме ние?
2. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.
3. Срок на съхранение на личните Ви данни.
4. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
5. Право на изтриване („да бъдеш забравен“).
6. Право на възражение.
7. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни.
8. Други разпоредби.
II. Политика за използване на бисквитки.
I. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
WEBSIKA.COM – Декларация за поверителност
Последно обновена на 20.05.2022г.
Ние сме загрижени за запазване на Вашата поверителност и сме длъжни да защитаваме Вашите лични данни. Тази декларация за поверителност Ви информира как управляваме Вашите лични данни, Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно тази декларация за поверителност преди да използвате нашите услуги.
Декларацията за поверителност:
„Услуги“ означава всички, услуги, съдържание, характеристики, технологии или функции и всички свързани уеб сайтове, приложения и услуги, предлагани от нас.
„Уеб сайт“ означава уеб сайтове, мобилни приложения, мобилни сайтове или други онлайн собствености, чрез които предлагаме нашите услуги.
„Лични данни“ означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).
„Администратор на лични данни“ означава личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.
1.Кои сме ние?
Основният администратор на Вашите лични данни за целите на нашите услуги е WEBSIKA.COM. WEBSIKA.COM предоставя услугите си съгласно Общи условия (наричани по-нататък „WEBSIKA“, WEBSIKA.COM, „Ние“, „Нас“ или „Нашата“ в Декларацията за поверителност). Това дружество е администратор на лични данни, по отношение на местните услуги, които предлага.
2. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.
(1) За да бъде полезен и актуален нашият уеб сайт ние даваме възможност на нашите потребители да ни изпращат информация. Информацията се подава чрез попълване на контактна форма за отправяне на запитване.
Когато ни изпращате информация за отправяне на запитване, за да осъществим нашите Услуги, ние можем да събираме следната информация за Вас:
• Отправяне на запитване
• Име и Фамилия
• Имейл адрес
• Телефон
• Адрес
3. Срок на съхранение на личните Ви данни.
WEBSIKA.COM съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимостта на същите за целите, за които са предоставени. Цели, за които ни предоставяте Вашите лични данни в уеб сайта WEBSIKA.COM и срокове на съхранение:
• Изпращане на запитване през контактната форма на уеб сайта WEBSIKA.COM – тези данни се съхраняват само и единствено на имейла свързан с въпросната контактна форма. Данните в тази поща се изтриват периодично, но не по-късно от 13 месеца след неговото получаване.
След изтичането на тези срокове, WEBSIKA.COM полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне.
4. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(1) Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от WEBSIKA.COM за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на съобщение, гласящо Вашето желание от имейла, с който сте пожелали да използваме Вашите лични данни.
(2) Изискване на информация за лични данни.
Вие имате право да изискате и получите от WEBSIKA.COM потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(3) Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас чрез отправяне на писмено искане до WEBSIKA.COM от имейла, с който сте пожелали да използваме Вашите лични данни.
5. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
(1) Вие имате правото да поискате от WEBSIKA.COM изтриване на свързаните с Вас лични данни, а WEBSIKA.COM има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо WEBSIKA.COM;
• Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) WEBSIKA.COM не е длъжен да изтрие личните данни ако ги съхранява и обработва:
• За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до WEBSIKA.COM от имейла, с който сте пожелали да използваме Вашите лични данни.
(4) WEBSIKA.COM не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
6. Право на възражение.
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от WEBSIKA.COM, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
7. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни.
(1) Ако WEBSIKA.COM установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) WEBSIKA.COM не е длъжен да Ви уведомява, ако:
•Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
8. Други разпоредби.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
II. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIE POLICY)
Сайтът WEBSIKA.COM използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.
Видове бисквитки, които използваме:
Аналитични бисквитки
• Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни се разглеждат, през какви устройства (мобилни или десктоп) и други анонимни данни.
Функционални бисквитки
• Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.